28. ročník - 2022

Informácie pre Vás

28. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany
6. - 8. máj 2022

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským

recitátorom žijúcim v zahraničí.


Podmienky súťaže: 

1. Festival je celoslovenský, otvorený aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

2. Súťaží sa v slovenskom jazyku, recitátor musí vedieť text naspamäť.

 

3. Recitátor si do súťaže môže vybrať ľubovoľnú báseň z tvorby európskych    

    autorov.

 

4. Odporúčaná dĺžka prednesu – max. 7 minút.

 

5. Na všetkých stupňoch súťaže platí zásada, že recitátor vystúpi s textom,

    s ktorým nesúťažil v inej recitačnej súťaži.

 

6. Súťažný text z prvého stupňa súťaže môže recitátor zmeniť len na základe

    odporúčania celoslovenskej výberovej poroty.

 

7. Distribúciu prihlášok a súťažného poriadku zabezpečia príslušné regionálne

    osvetové strediská v spolupráci s miestnymi odbormi a domami Matice

    slovenskej, ktoré zároveň organizujú výber recitátorov v okresoch a prihlasujú

    ich do prvého stupňa súťaže.

 

8. Ak sa recitátor v predchádzajúcom kalendárnom roku zúčastnil

    celoslovenského kola niektorej recitátorskej súťaže, môže začať súťaž na

    prvom stupni. Aj v takom prípade podá prihlášku v príslušnom osvetovom

    stredisku.

 

9. Spolu s prihláškou do súťaže recitátor odovzdá tri exempláre súťažného textu

    (s uvedením celého mena autora, prekladateľa a názvu textu).

 

10. Súťaž je dvojstupňová.


Prvý stupeň – výberové kolá:

 

  9. novembra 2021 v Modre

18. novembra 2021 v Banskej Bystrici

19. novembra 2021 v Košiciach

21. apríla 2022 v Topoľčanoch

 

         ( Výberové kolá organizujú Únia žien Slovenska Košice IV., SOS Banská Bystrica, MOS Modra a TOS Topoľčany. Ak sa výberové kolá neuskutočnia, postup recitátorov do finále navrhujú príslušné osvetové strediská. )

 

 

Druhý stupeň – celoslovenské finále festivalu: 

6. – 8. máj 2022 v Chynoranoch.

 

        (  O počte súťažiacich postupujúcich do finále rozhoduje celoslovenská výberová porota. Navrhne aj zaujímavé prednesy, ktoré môžu byť zaradené do sprievodného programu festivalu. )


Súťažné kategórie: 

 

I. kategória  - recitátori od 14 do 16 rokov ( ročníky 2007 – 2005)

II. kategória  - recitátori od 17 – 19 rokov (ročníky 2004 – 2002)

III. kategória  - recitátori od 20 rokov (2001 - )

 

 ( Vekovou hranicou je 3. december 2021, termín celoslovenského kola súťaže. )
PROPOZÍCIE XXVIII. ročníka - 2022

Propozície k stiahnutiu...

Beniakove Chynorany

sfp